Üdvözöljük a Stonehenge Groupnál!

Ön tanácsadónk ONLINE-NÉVJEGY oldalát látja.


Oldalunk célja, hogy az Ön számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a Stonehenge Group-hoz tartozó Stonehenge J.J Kft. által közvetített pénzügyi termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön tájékoztatást kérjen, és erre vonatkozó igényét online kérelmezze. Személyes adatainak jelen felületen történő megadása és visszahívás igénylése minden esetben önkéntességen alapszik, kötelezettséggel nem jár. Számunkra kiemelten fontos az Ön személyes adatainak biztonsága. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmét az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy„GDPR”) foglaltaknak, és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően biztosítsuk. A személyes adatainak jelen felületen történő megadásával és a visszahívás kérelmezésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az alábbi adatkezelési célokból kezeljük: az Ön által megadott elérhetőségen pénzügyi közvetítő munkatársunk Önt felkeresse az általunk közvetített pénzügyi termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása céljából. Tájékoztatjuk továbbá, hogy online névjegyünkre történő regisztrálása és a visszahívás kérése közvetlen üzletszerzési adatkezelési célt szolgál, hiszen célunk az Ön tájékoztatásával az Ön részére sikeres értékesítés megvalósítása.
A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI CÉLBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS ELLEN ÖN BÁRMIKOR INGYENESEN TILTAKOZHAT ILLETVE HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMIKOR INGYENESEN VISSZAVONHATJA AZ ADATKEZELŐ JELEN TÁJÉKOZTATÓJÁBAN MEGADOTT E-MAIL CÍMRE, ILLETVE AZ ADATKEZELŐ SZÉKHELYÉRE POSTAI ÚTON KÜLDÖTT LEVÉL FORMÁJÁBAN. HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSA, ILLETVE TILTAKOZÁSA ESETÉN ILYEN CÉLÚ ADATKEZELÉST A TOVÁBBIAKBAN AZ ADATKEZELŐ NEM VÉGEZ, ÖNT AZ ADATKEZELŐ EZIRÁNYÚ ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSAIBÓL TÖRLI.

Személyes adatainak megadása előtt kérjük, hogy minden esetben olvassa el részletes adatvédelmi tájékoztatónkat, mely az üzleti kapcsolat során Ön által megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési irányelveinket tartalmazza. Az Ön személyes adatainak kezelője (Adatkezelő): a Stonehenge J.J Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám:14-09-304826; székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..; képviseli: Müller János, Sajti László, Müller Rebeka Sába és Oldal Éva ügyvezető; adószám: 12767193-2-14, továbbiakban: „Adatkezelő”, adatvédelmi tisztviselő: Sebők András, elérhetőség: adatvedelem@shbankhaz.hu), az Adatkezelő nevében eljáró pénzügyi közvetítő az Adatkezelő Adatfeldolgozója, pénzügyi tanácsadás nyújtására feljogosított és engedéllyel rendelkező személy. Jelen felületen megadott adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás nyújtása és ezen célból történő kapcsolattartás. Kezelt adatok köre: jelen felületen Ön által megadott adatok, továbbá a kapcsolattartás során azon személyes adatok, melyek olyan pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötéséhez szükségesek, melyben Ön az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek. Visszahívás kérése esetén az Ön személyes adatait a visszahívás során történő tájékoztatás, tanácsadás megvalósulásáig kezeljük. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikeres (Ön pénzügyi termékek közvetítésére irányuló szolgáltatásunkat igénybe veszi, azaz részünkre megbízást ad), abban az esetben a személyes adatokat a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló megbízás alapján közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 5 évig kezeljük. Egyes személyes adatok őrzésére és tárolására jogszabály eltérő időket állapíthat meg. Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja az Adatkezelő 7400 Kaposvár, Fő utca 7. szám alatti székhelyére küldött postai küldemény, vagy adatvédelmi tisztviselőnk részére az adatvedelem@shbankhaz.hu e-mail címre küldött e-mail útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Ön által megadott személyes adatait az Adatkezelő, az Adatkezelő ügyfélkiszolgálásra illetékes munkavállalója, illetve az Adatfeldolgozó nevében eljáró pénzügyi közvetítő ismerheti meg, a személyes adataihoz hozzáférhet továbbá az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatást nyújtó Adatfeldolgozó tevékenységének ellátásával összefüggésben. Amennyiben pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó megbízást ad a Stonehenge J.J Kft-nek, személyes adatai továbbításra kerülnek a kiválasztott pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény részére a pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződés megkötése, illetve teljesítése érdekében. Amennyiben a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányuló megbízás során Ön, mint Megbízó az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó segítő szolgáltatást kíván igénybe venni, hozzájárulása esetén adatai a szükséges mértékben továbbításra kerülnek a kiegészítő szolgáltatást nyújtó, Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partnervállalkozás részére. A Megbízottal szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmények, és külső partnervállalkozások önálló adatkezelőnek minősülnek. Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől; joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (hozzáférési jog); joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül kijavítsa/helyesbítse az Önre vonatkozó adatokat (helyesbítéshez való jog); Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó adatokat (törléshez való jog), ha annak jogalapja megszűnt, vagy jogellenesen kezelték, vagy Ön hozzájárulását visszavonja és az Adatkezelőnek a személyes adatainak kezelésére nincs más törvényes jogalapja, vagy az adatkezelés törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, vagy ha az adatok törlését nemzeti jog vagy uniós jog írta elő; Önt megilleti az adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és Ön a törlés helyett kéri a személyes adatok kezelésének korlátozását, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli jogi igény előterjesztéséhez vagy érdekvédelemi igény érvényesítéséhez, vagy ha Ön tiltakozik a személyes adatkezelés ellen addig, míg megállapításra kerül, hogy az adatkezelés során az Adatkezelő vagy harmadik személy jogi érdekei felülírják-e az Ön érdekeit (korlátozáshoz való jog), Ön jogosult arra, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság); Ön jogosult arra, hogy bármikor ingyenesen tiltakozhasson az adatkezelés ellen. Az adatkezelő jogosult arra, hogy tiltakozása esetén is tovább kezelje az Ön adatait, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják (tiltakozáshoz való jog). Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan, illetve a fenti jogainak gyakorlására vonatkozó kérdése, kérelme van, úgy kérjük jelezze az Adatkezelő fenti elérhetőségeinek egyikén, kérdéseivel, kérelmeivel közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt tehet, illetve kérelmének Adatkezelő általi elutasítása esetén az eset kivizsgálását kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám:+36 1 391 1400). Amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó az Ön személyes adatai kezelését a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megsértésével végzi, az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt pert kezdeményezhet. Perindítással, illetve a keresetlevél benyújtásával kapcsolatos részletes információt a www.birosag.hu weboldalon talál.

Az Ön tanácsadója:


Timár Renáta 

☏ +36 30 405-2820

✉ panoramaperfekt@invitel.huKérjen személyre szabott tanácsadást!

A hatékony kapcsolatfelvétel érdekében kérjük minden adatot pontosan töltsön ki!

Egészségpénztár   Energetika   Hitelkártya   Nagyvállalati hitel   MFB-s hitelek   Napelem kamatmentes hitellel   Lakossági folyószámla   Nyugdíjpénztár   Lakáshitelek   Biztosítás   Banki összehasonlító kalkulátor részletes termékadatokkal   Befektetés   Személyi kölcsön   Projekt finanszírozás   Ingatlanértékesítés